MySignUp is a volunteer signup page for creating sign-up registration for all your volunteering or volunteerism needs. Its great for your club, group, organization or association
ENTA 34 Newbie Production Auditions
 

Instructions

Magandang araw ENTADir!

Narito na ang audition sign ups para sa ating darating na Newbie Production!

Ilang mga Paalala:

1. Ang awdisyon ay magaganap sa ika-7 at 8 ng Nobyembre, 5-10PM. Venue: 1st floor Dela Costa Faculty Lounge

2. Bago makapag-awdisyon, kinakailangang ikaw ay dumalo sa Basic Acting Workshop at National Situationer (NatSit). Ang hindi pagdalo sa kahit isa sa mga ito ay agarang pagtanggal ng iyong slot sa awdisyon.

3. Dumating labing-limang (15) minuto bago ang iyong audition timeslot

4. Siguraduhing handa at kumpleto ang mga kinakailangan para sa awdisyon (tingnan ang poster sa ENTA34 group)

5. Kung hindi nakakuha ng slot, pahihintulutan ang pag walk-in ngunit walang kasiguraduhang ikaw ay makakapag-awdisyon.

6. Kung may karagdagang katananungan, makipag-ugnayan kay Fatima Santos (09053483233)
Quezon City
Create your own SignUp by clicking here.
Timeslot
November 7, 2016 (Monday)
November 8, 2016 (Tuesday)
5:00 - 5:15 PM
5:15 - 5:30 PM
5:30 - 5:45 PM
5:45 - 6:00 PM
6:00 - 6:15 PM
6:15 - 6:30 PM
6:30 - 6:45 PM
6:45 - 7:00 PM
7:00 - 7:15 PM
7:15 - 7:30 PM
7:30 - 7:45 PM
7:45 - 8:00 PM
8:00 - 8:15 PM
8:15 - 8:30 PM
8:30 - 8:45 PM
8:45 - 9:00 PM
9:00 - 9:15 PM
9:15 - 9:30 PM
9:30 - 9:45 PM
9:45 - 10:00 PM
Quezon City

Home | Contact | Create a SignUp | FAQ | Tutorials | Search for SignUp | Links | Sitemap

Copyright 2003-2010 MySignUp.com. All rights reserved